آدرس سایت مدرسه به www.sangaresefr.ir  تغییر یافت .