آدرس سایت مدرسه علی بن ابیطالب(ع) استان قم

به www.sangaresefr.ir  تغییر یافت .

توجه : در صورتی که برای رفتن به صفحات سایت(چه از درون سایت مدرسه،چه از سایت گوگل) این صفحه نمایش داده شد

برای رفتن به صفحه مورد نظر vcp. را حذف کنید.

برای مثال از آدرس بالارا حذف کنید.